Rekrutacja

Studia podyplomowe

Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PENITENCJARYSTYKI DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Rekrutację na studia podyplomowe w zakresie Penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2023/2024 przeprowadza się spośród:

– funkcjonariuszy Służby Więziennej skierowanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej lub Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, przyjętych do służby w Służbie Więziennej przed dniem 1 maja 2019 r. oraz zajmujących stanowiska oficerskie według stanu na dzień 1 kwietnia 2023 r., posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

– funkcjonariuszy Służby Więziennej skierowanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej lub Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, przyjętych do służby w Służbie Więziennej przed dniem 1 maja 2019 r., którym co najmniej od 1 stycznia 2023 r. powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowiskach oficerskich, niezależnie od korpusu oraz powierzenie obowiązków pozostaje w mocy na dzień 1 kwietnia 2023 r., posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

– funkcjonariuszy Służby Więziennej skierowanych przez Rektora-Komendanta, posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Rekrutacja prowadzona jest w ramach limitu miejsc ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej, poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej i Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej oraz limitu miejsc ustalonego przez Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb służby oraz limitu miejsc ustalonego przez Rektora-Komendanta dla Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia podyplomowe znajdziesz w Zarządzeniu nr 49/23 z dnia 24.04.2023 r. (załącznik do zarządzenia) oraz załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 • Postępowanie rekrutacyjne obejmuje następujące etapy:

   etap I – postępowanie kwalifikacyjne: przesłanie przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Dyrektorów Okręgowych Służby Więziennej, komendantów ośrodków szkolenia Służby Więziennej oraz przez Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej bezpośrednio do Rektora-Komendanta, sporządzonego w formie papierowej oraz elektronicznej (plik Excel zgodnie z określonym wzorem), zbiorczego wykazu funkcjonariuszy zakwalifikowanych do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, wraz z dodatkową punktacją przyznaną z zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (0 albo 2 punkty);

  – etap II – test wiedzy:
  • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w wyznaczonym harmonogramem terminie określa kandydatom zakres materiału przewidziany w teście wiedzy,
  • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w wyznaczonym harmonogramem terminie przeprowadza test wiedzy dla kandydatów za pomocą platformy kształcenia zdalnego lub za pomocą papierowych arkuszy testowych,
  • zakres materiału przewidziany w teście wiedzy dotyczy Służby Więziennej, w tym w szczególności: ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
  • test wiedzy składa się z 80 pytań losowo wybranych spośród udostępnionego zbioru zagadnień,
  • minimalna liczba punktów niezbędna do zaliczenia testu wiedzy wynosi 20 pkt,
  • kandydaci zostają powiadomieni o terminie testu wiedzy co najmniej 7 dni przed jego przeprowadzeniem.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu wiedzy wynosi 40 pkt rankingowych, przy czym za udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde pytanie można uzyskać 0,5 pkt.

Maksymalna liczba dodatkowych punktów rankingowych możliwa do uzyskania zgodnie z kryteriami określonymi przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, według stanu na dzień 1 kwietnia 2023 r., wynosi 2 punkty dla:

 • kandydatów pełniących służbę w pionach służby ochronnej lub penitencjarnej (w tym również zatrudnienia) lub służby zdrowia, albo
 • kandydatów, którym powierzono obowiązki na stanowiskach kierowniczych, tj. kierowników, zastępców kierowników, dowódców zmiany, zastępców dowódców zmian– przy czym dodatkowe punkty rankingowe uzyskane ze względu na status określony w pkt 1 i 2 nie podlegają sumowaniu.

Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z etapu I oraz etapu II postępowania rekrutacyjnego wynosi 42 punkty.

ZASADY KWALIFIKOWANIA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Uczelniana komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową na podstawie sumy punktów rankingowych uzyskanych przez kandydatów z testu wiedzy oraz punktów dodatkowych przyznanych na podstawie kryteriów określonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, z uwzględnieniem limitów miejscu ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej, poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej i Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej oraz limitu miejsc ustalonego przez Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb służby oraz limitu miejsc ustalonego przez Rektora-Komendanta dla Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Uczelniana komisja rekrutacyjna kwalifikuje na studia podyplomowe kandydata, biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskaną przez kandydata z testu wiedzy i punktów dodatkowych przyznanych na podstawie kryteriów określonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz zajętą przez kandydata pozycję w rankingu, mieszczącą się w limitach miejsc, ustalonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej, poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej i Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej oraz limitu miejsc ustalonego przez Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb służby oraz limitu miejsc ustalonego przez Rektora-Komendanta dla Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym, o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje uczelniana komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • w pierwszej kolejności pozycję na liście rankingowej;
 • w drugiej kolejności staż służby w Służbie Więziennej w charakterze funkcjonariusza, według stanu na dzień 1 kwietnia 2023 r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, uczelniana komisja rekrutacyjna przesyła do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej i Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia podyplomowe. 

Okręgowe Inspektoraty, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Ośrodki Służby Więziennej, Ośrodki Doskonalenia Kadr Służby Więziennej niezwłocznie po otrzymaniu list kandydatów, informują kandydatów w formie pisemnej o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na studia podyplomowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe zgodnie z harmonogramem rekrutacji zobowiązani są do rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz do dostarczenia dokumentacji: 

 • uzupełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszych warunków;
 • dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia lub równorzędnych. 


Brak rejestracji w systemie IRK i niedostarczenia kompletu wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych!

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content