Wydawnictwo

Informacje dla autorów

Złożenie utworu do publikacji w Wydawnictwie SWWS oznacza pełną akceptację procedury stosowanej przez nas oraz Wytycznych dla Autorów opublikowanych na stronie internetowej Wydawnictwa. Oznacza tez udzielenie Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie LICENCJI w zakresie:

-wprowadzania utworu do pamięci komputera,

-utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytworzenia egzemplarzy utworu

w nakładzie ustalonym przez Wydawcę, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, optyczną, zapisu na cyfrowym nośniku,

-obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – w szczególności sprzedaży periodyków (publikacji) papierowych,

-tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym wynikających z opracowania redak­cyjnego i korekty utworu, oraz opublikowania Utworu w języku: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i włoskim,

-wprowadzania do ogólnie dostępnych sieci kompu­terowych, rozpowszechnienia utworu, a także jego udostępnienia w postaci elektronicznej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. na stronie internetowej Przeglądu oraz umiesz­cza­nia utworu w bibliotekach, repozytoriach i czytelniach cyfrowych, w tym w internetowych, ogólnodostępnych bazach danych czasopism naukowych.

Autorzy zachowują prawo do zamieszczania opublikowanych przez nas swoich utworów na  osobistych kontach w elektronicznych naukowych bazach danych, ale wyłącznie w postaci plików pobranych ze strony internetowej Wydawnictwa SWWS.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy z Wydawnictwem SWWS – pragniemy poszerzać zakres tematyczny naszych publikacji, zapewniamy edycję Państwa dzieł po uzyskaniu 2 pozytywnych, zewnętrznych recenzji wydawniczych oraz kompleksowe działania związane z wydawaniem publikacji i ich promocją. Recenzentów wyznacza kierownik Wydawnictwa – może w tej kwestii konsultować się z Autorami.

Oczekujemy od Państwa następujących danych zawartych we wniosku o przyjęcie dzieła do prac wydawniczych:

 • tytuł publikacji
 • imię i nazwisko autora lub autorów oraz redaktorów naukowych
 • typ publikacji (monografia, podręcznik, skrypt, poradnik)
 • spis treści
 • proponowany nakład
 • objętość tekstu

W przypadku podręczników i skryptów prosimy o określenie, dla grup studenckich będą przeznaczone.

Zabiegając o zgodny z naukowymi standardami i satysfakcjonujący Państwa przebieg procesu wydawniczego prosimy o zastosowanie się do naszych zasad dotyczących przygotowania składanych materiałów.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

 • Tekst powinien być przesłany w wersji elektronicznej, napisany w programie Word, tekst podstawowy czcionką Times New Roman 12 p., odstęp 1,5 wiersza
 • Numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (paginacja ciągła)
 • Rysunki powinny być wykonane w jednym z następujących programów: CorelDraw, Illustrator lub Excel. Należy je zapisać w postaci wektorowej z możliwością nanoszenia poprawek
 • Formatowanie tabel należy ograniczyć do niezbędnego minimum
 • Przypisy bibliograficzne opisujemy w ten sam sposób, co w bibliografii, ale nazwę autora zaczynamy od inicjału imienia, potem dopiero umieszczamy nazwisko – przypisy powinny zawierać następujące elementy:

inicjał imienia i nazwisko autora, po przecinku tytuł publikacji zaznaczony kursywą (w przypadku materiałów niepublikowanych tytuł ten powinien być prosto, bez cudzysłowu; to samo dotyczy materiałów znajdujących się w archiwach) po przecinku miejsce i rok wydania.

jeżeli powoływana publikacja zawarta jest w pracy zbiorowej zapis powinien być następujący:
inicjał imienia i nazwisko autora,
po przecinku tytuł publikacji zaznaczony kursywą,
po przecinku w:, a następnie tytuł publikacji zbiorowej zaznaczony kursywą,
po przecinku pod red. i inicjał imienia oraz nazwisko redaktora tomu,
po przecinku ewentualnie numer tomu,
po przecinku miejsce i rok wydania
lub też w przypadku serii albo czasopisma:
inicjał imienia i nazwisko autora,
po przecinku tytuł publikacji zaznaczony kursywą,
po przecinku (bez w:) nazwa serii (dużymi literami bez cudzysłowu) lub czasopisma (dużymi literami w cudzysłowie),
po przecinku numer rocznika i rok wydania (w przypadku serii) lub rok wydania i po przecinku numer bądź zeszyt, a następnie data dzienna (w przypadku czasopisma).

jeżeli w tekście głównym zamieszczony jest cytat, konieczne jest dodanie w przypisie po odpowiednim zapisie bibliograficznym po przecinku s. i numeru strony lub stron

w przypadku powoływania się na materiały archiwalne przypisy bibliograficzne powinny zawierać następujące elementy:
tytuł dokumentu (pisany prosto),
po przecinku archiwum, w którym przechowywany jest dokument,
po przecinku nazwę zespołu lub kolekcji, które zawierają powoływany dokument,
po przecinku sygnaturę dokumentu,
po przecinku k. i numer karty lub s. i numer strony.

w przypadku powtarzających się w kolejnych przypisach pozycji bibliograficznych stosujemy następujący zapis (ważne jest, by ten zapis był konsekwentnie albo łaciński, albo polski):
ibidem/tamże — w sytuacji, gdy w kolejnym przypisie występuje ta sama pozycja bibliograficzna, a przypis poprzedzający zawiera tylko jedną, właśnie tę pozycję;
idem/tenże (tegoż), eadem/taż (tejże) — w sytuacji, gdy kolejna pozycja bibliograficzna jest tego samego autora/autorki, również w ramach tego samego przypisu;
op. cit./dz. cyt. — po inicjale imienia i nazwisku autora, gdy powtarza się ta sama pozycja bibliograficzna przywoływanego już autora, ale pod warunkiem, że jest to jedyna jego pozycja przywoływana w publikacji; gdy jest ich kilka, przy kolejnych przywołaniach po inicjale imienia i nazwisku autora stosujemy skrócony tytuł (pierwsze początkowe wyrazy tytułu) i trzy kropki, za każdym razem tak samo (już bez op. cit./dz. cyt.).

jeśli w publikacji został przyjęty spis skrótów bibliograficznych, stosujemy w przypisach zapis zgodny z tymi skrótami

jeśli przypis dotyczy danych zawartych w tabeli, umieszczamy go bezpośrednio po tabeli. Nie stosuje się odnośników liczbowych, tylko literowe (małe litery w górnym indeksie) lub gwiazdki (gdy przypisów w obrębie tabeli jest niewiele), przy czym w całym tekście należy konsekwentnie stosować jeden rodzaj.  

Prosimy o stosowanie zasad sporządzania bibliografii załącznikowej:  

spis sporządzamy w porządku alfabetycznym jednolicie, bez podziału literatury np. na pozycje książkowe i artykuły. Jedynie dokumenty można wyodrębnić i umieścić na końcu bibliografii

poszczególne elementy opisu bibliograficznego oddzielamy przecinkami uwzględniając następujące elementy:
w przypadku wydawnictw zwartych (książek):
nazwę autora : gdy jest to autor indywidualny – nazwisko(a) i inicjały imion, gdy autorów jest kilku, wówczas albo zamieszczamy nazwiska wszystkich, w kolejności, w jakiej są umieszczone na karcie tytułowej, albo tylko nazwisko pierwszego autora z dodatkiem i in.; gdy autor jest korporatywny – nazwa ciała zbiorowego – instytucji, organizacji; gdy publikacja jest pracą zbiorową (np. artykuły wielu autorów), opis zaczyna się od tytułu, a nazwę redaktora całości podaje się po tytule, poprzedzoną skrótem red.
tytuł opisywanej pozycji wyróżniony kursywą
oznaczenie wydania (numer, zm. i uzup.)
numer tomu
nazwę wydawcy
miejsce wydania
rok wydania
nazwę serii i numer tomu w obrębie serii

w przypadku artykułów w wydawnictwach zwartych (książkach) i ciągłych (czasopismach, seriach wydawniczych itp.):

 • nazwa autora artykułu (nazwisko i inicjały imion)
 • tytuł artykułu napisany kursywą
 • opis wydawnictwa, w którym zamieszczony jest artykuł (jeśli jest to książka opis poprzedzamy zwrotem w: a w przypadku czasopisma opis musi zawierać tytuł czasopisma i nazwę instytucji sprawczej)
 • nazwa wydawcy
 • miejsce wydania
 • data i oznaczenie części
 • numer strony lub stron

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content