Wydawnictwo

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo AWS troszcząc się o jakość wydawanych publikacji naukowych stosuje dobre praktyki wydawnicze kierując się poszanowaniem praw autorskich i rzetelności naukowej oraz stosując transparentną procedurę recenzowania publikacji na podstawie wytycznych MNiSW. W naszej działalności stosujemy też zasady określone przez międzynarodową organizację Comittee on Publication Ethics (COPE). Wyraża się to w przestrzeganiu następujących procedur wydawniczych:

 • dbamy o prawidłowy i terminowy przebieg wszystkich etapów cyklu wydawniczego,
 • zapewniamy staranne opracowanie redakcyjne i edytorskie tekstu w  ścisłej współpracy z autorem,
 • zapewniamy wysoki poziom publikacji poprzez odpowiedni dobór recenzentów,
 • przestrzegamy tajemnicy – nie ujawnianiamy informacji na temat złożonych prac innym osobom niż określonym w procedurze wydawniczej, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy,
 • reagujemy w sytuacjach wykrycia nierzetelności – respektujemy zasady COPE w przypadkach:
 • podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację,
 • podejrzenia o konflikt interesów,
 • podejrzenia o plagiat,
 • podejrzenia o sfabrykowanie danych,
 • podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe.
 • respektujemy przepisy prawa dotyczące równego traktowania autorów bez względu na: płeć, rasę, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, przekonania. Publikacje oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.
 •  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stosujemy procedury zapobiegające zjawiskom:
 • ghostwriting” – gdy ktoś wniósł znaczący wkład w powstanie publikacji, a nie został ujawniony jako współautor ani jego rola nie została wskazana w podziękowaniach zamieszczonych w treści publikacji,
 • guest authorship” – gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca a jego nazwisko figuruje w oznaczeniu autorstwa.

Przedłożenie tekstu do naszego Wydawnictwa oznacza, że autorzy publikacji zgodzili się na zasady obowiązujące w Wydawnictwie.

Obowiązki Autora

 • Zobowiązania wynikające z autorstwa

Autorstwo publikacji powinno być ograniczone do osób, które stworzyły dany utwór. Osoby, które wniosły wkład w powstanie utworu (i których udział został oznaczony w umowie wydawniczej) powinny zostać wymienione jako współautorzy. Pozostałe osoby, które przyczyniły się do powstania utworu, powinny zostać wskazane w przypisie jako tzw. „osoby współpracujące” lub wskazane w „Podziękowaniach” z określeniem ich udziału w powstawanie utworu. Autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób (fizycznych lub prawnych) w jej powstanie (z podaniem afiliacji oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do druku. Udowodnione przypadki związane z niepoprawnym oznaczeniem autorstwa (np. „ghostwriting”  i  „guest autorship”) są traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i będą ujawniane przez Wydawnictwo.

 • Oryginalność złożonego tekstu

Autorzy zobowiązani są do przekazania do Wydawnictwa oryginalnych prac, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Złożenie tekstu do naszego Wydawnictwa jest równoznaczne z oświadczeniem, że korzystanie z cudzych prac na etapie powstawania utworu (dot. m.in. zapożyczania fragmentów tekstów, stwierdzeń) pozostawało w zgodzie z obowiązującymi zasadami prawa autorskiego oraz, że nie są znane im żadne okoliczności, które mogą prowadzić do uznania pracy za plagiat i  w pracy nie wykorzystano danych lub informacji uzyskanych w sposób niedozwolony (m.in. tekst, tabele, materiały graficzne).

 • Ujawnianie źródeł finansowania i konfliktu interesów

Autor jest zobowiązany do ujawnienia wszystkich źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkich istotnych konfliktów interesów.

 • Rzetelność materiałów badawczych 

Autorzy zobowiązani są do przedstawiania prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Opis wykonywanych prac badawczych powinien umożliwić jednoznaczną identyfikację źródeł danych. W przypadku ujawnienia przez Autora zasadniczego błędu lub nieścisłości w pracy, Autor zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sekretarza Wydawnictwa w najkrótszym możliwym terminie.

Obowiązki Recenzenta

 • Recenzje muszą być merytoryczne i obiektywne, zwierać jasno sformułowane uwagi, poparte odpowiednią argumentacją.
 • Recenzenci zobowiązani są wykonać i dostarczyć recenzję w ustalonym terminie.
 • Przyjmując recenzję do wykonania Recenzenci deklarują swoją bezstronność w stosunku do Autora (brak pokrewieństwa, brak związków prawnych, brak podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji). Ponadto oświadczają, że nie brali osobistego udziału w przygotowaniu publikacji będącej przedmiotem recenzji.
 •  Recenzenci zobowiązani są do stosowania zasady poufności – nie ujawniania treści powierzonych tekstów poza upoważnionymi przedstawicielami Wydawnictwa. Nie mogą wykorzystać materiałów ani informacji, które pozyskali w procesie recenzji do osiągnięcia własnych korzyści osobistych.
 • Recenzenci zobowiązani są do informowania Wydawnictwa o wszelkich podejrzeniach dotyczących naruszenia praw autorskich poprzez wskazanie odpowiednich fragmentów tekstu, które ich zdaniem stanowią naruszenie.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

11 kwietnia 2024
11 kwietnia dr Michał Sopiński, Rektor-Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w uznaniu za bohaterską postawę, zaangażowanie oraz empatię, uhonorował ośmiu studentów naszej Uczelni
9 kwietnia 2024
Pod przewodnictwem Marszałka, w którego rolę wcielił się opiekun koła naukowego dr Adrian Pachciarz, uczestnicy debaty stanęli do merytorycznych starć na tematy dotyczące aktualnych wyzwań związanych z przestrzeganiem praw człowieka w Polsce

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content