Prawo - jednolite studia magisterskie

Rekrutacja

Jeśli chcesz studiować na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej musisz posiadać świadectwo maturalne oraz zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo określa uchwała 243/22 z dn. 14 czerwca 2022 r

Warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo

Nowy harmonogram 2023

Rejestracja kandydatów

  • do 25 września 2023 r. zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów
  • pobierz z systemu IRK i wydrukuj ankietę i wniosek o przyjęcie na studia. Dostarcz do siedziby Uczelni najpóźniej do dnia 27 września 2023 r. – osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej na adres Akademia Wymiaru Sprawiedliwości ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa (liczy się data wpływu do Uczelni)
  • Prześlij poprzez system IRK aktualną kolorową fotografię w formie cyfrowej;
  • zapłać 85 zł opłaty rekrutacyjnej.

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę Uczelni, jak również oświadczenie o wskazaniu adresu do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną za postępowanie kwalifikacyjne możesz dokonać np. w banku, na poczcie lub przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Uczelni:

Nazwa odbiorcy:

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta: Santander Bank Polska S.A.
91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota: 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, adres email
przykład: Anna Kowalska, opłata rekrutacyjna, Pr.DZ.,

Wprowadzenie wyników matur

Do 26 lipca 2023 r. musisz wprowadzić w systemie IRK wyniki egzaminów maturalnych.

Kandydaci z maturą zagraniczną załączają skan dokumentu na profilu kandydata w IRK w celu dodania punktów rankingowych od strony administratora Uczelni.

Na podstawie wyników egzaminów maturalnych wyliczane są punkty rankingowe.

Maksymalne wartości punktów rankingowych, z przedmiotów maturalnych, które możesz uzyskać podczas rekrutacji na studia wynoszą łącznie 8 punktów.

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

pkt rankingowe za przedmiot= wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

(w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), gdzie:

1) wynik maturalny:

wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

2) waga poziomu:

poziom podstawowy (P) –0,5;

poziom rozszerzony (R) -1;

3)waga przedmiotu:

a) geografia lub historia lub WOS lub matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia –0,04,

b) język polski, język obcy nowożytny –0,02.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Ogłoszenie wyników rekrutacji – w kwalifikacji podstawowej

Do 28 września 2023 r. – Uczelnia sporządzi listy rankingowe i ogłosi wyniki kwalifikacyjne na studia

Informacje zostaną zamieszczone na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w systemie IRK.

28 września 2023 r. – Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów.

Uzupełnienie dokumentów

Do dnia 27 września 2023 r. masz czas na dostarczenie do nas swoich dokumentów, czyli:

kopii świadectwa dojrzałości wraz z jego oryginałem lub odpisem do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Uczelnię,
wypełnionego wniosku o przyjęcie na studia i ankietę osobowej kandydata na studia,
jedno zdjęcie papierowe o wymiarach 20 mm na 25 mm,
dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku wpływu płatności na konto Uczelni.
Oryginały dokumentów możesz dostarczyć do siedziby Uczelni w Warszawie na adres: ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa – osobiście, za pośrednictwem innej osoby, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych!

W dniu 28 września 2023 r. Uczelnia ogłosi informacje o przyjęciu na studia, z uwzględnieniem rezygnacji i skreśleń kandydatów.

Dlaczego warto
studiować w AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content