Kształcenie

Studia I stopnia niestacjonarne

Penitencjarystyka

Studia na kierunku Penitencjarystyka przygotowują zarówno funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej, jak i specjalistów do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej, społecznych, edukacyjnych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem, zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami: resocjalizacji, readaptacji społecznej, reintegracji osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Studia prowadzone są w formie cyklicznych zjazdów. Trwają sześć semestrów. Rozpoczynają się semestrem zimowym, a kończą semestrem letnim.

Absolwent studiów w zakresie Penitencjarystyki uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz tytuł zawodowy licencjata.

Kandydaci na studia w zakresie Penitencjarystyki przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Studia są przeznaczone dla osób spełniających kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studenci będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej, rozpoczynający kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024, zwolnieni są z obowiązku uiszczania opłat z tytułu kształcenia na studiach niestacjonarnych. Od pozostałych osób pobiera się opłatę roczną w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, a studentem.

Wymagania

Studia są przeznaczone dla osób spełniających kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O kwalifikacji na studia decyduje:

  • kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji tj. do dnia 25.08.2023 r., na numer rachunku Uczelni (decyduje data wykonania przelewu).

Nazwa odbiorcy:

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości,  ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta:  Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota:  85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pieć złotych)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna: Pe.ZA

Kandydaci na studia w zakresie „Penitencjarystyki” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Informacja o zakwalifikowaniu na studia zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 29.08.2023 r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia,
  • świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Uczelnię,
  • zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub za pośrednictwem osób trzecich na adres: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości – kampus mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz, najpóźniej do dnia 05.09.2023 r.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów oraz zawarcie z Uczelnią umowy o kształcenie.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

Studenci będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej, rozpoczynający kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024, zwolnieni są z obowiązku uiszczania opłat z tytułu kształcenia na studiach niestacjonarnych. Od pozostałych osób pobiera się opłatę roczną w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  • 3 lipca – 25 sierpnia 2023 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
  • do 29 sierpnia 2023 r. – Sporządzenie listy rankingowej kandydatów i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia;
  • do 5 września  2023 r. –  Dostarczenie przez kandydatów wymaganych dokumentów, świadectwo maturalne, w przypadku funkcjonariuszy i pracowników  Służby Więziennej – zaświadczenie o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej);
  • do 11 września 2023 r.  – Informacja o przyjęciu na studia;

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content