Rekrutacja - Studia I stopnia stacjonarne

Penitencjarystyka

Początek rekrutacji: 1 lutego 2024 r.

Jeśli chcesz studiować na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej musisz:

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, z wyłączeniem osób ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w danym roku, które z powodu skrócenia lub wydłużenia czasu trwania tej kwalifikacji nie stawiły się do niej przed upływem terminu zakończenia rekrutacji do służby kandydackiej;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • nie być karanym sądownie;
 • zdać maturę;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 • złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
 • złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdziesz w sekcji “plilki do pobrania” na górze tej strony. 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

1 lutego 2024 r. –
31 maja 2024 r.

2.

Wystawienie skierowań do Rejonowych Komisji Lekarskich

do 7 czerwca 2024 r.

3.

Test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna

do 5 lipca 2024 r.

4.

Sprawdzenie informacji o kandydatach w Krajowym Rejestrze Karnym

do 17 lipca 2024 r.

5.

Uzupełnienie przez kandydatów Internetowej Rekrutacji Kandydatów o wyniki matur

do 14 lipca 2024 r.

6.

Rejestrowanie orzeczeń lekarskich kandydatów o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby przesyłanych przez właściwe Rejonowe Komisje Lekarskie

do 14 sierpnia 2024 r.

7.

Sporządzenie listy rankingowej kandydatów i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia

do 16 sierpnia 2024 r.

8.

Dostarczenie dokumentów przez kandydatów

do 23 sierpnia 2024 r.

9.

Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów

26 sierpnia 2024 r.

10.

Przyjęcie do służby kandydackiej i rozpoczęcie kursu przygotowawczego

2 września 2024 r.

11.

Zakończenie kursu przygotowawczego

20 września 2024 r.

12.

Uzupełniające przyjęcie do służby kandydackiej z list rankingowych – w miejsce kandydatów, którzy podjęli decyzję o rezygnacji ze studiów podczas kursu przygotowawczego

w trakcie trwania kursu przygotowawczego

Opłata rekrutacyjna
Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł. Możesz ją wnieść np. w banku, na poczcie lub przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Uczelni:
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, Pe.DZ

Testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna
Dostaniesz informację z Uczelni o wyznaczonym terminie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.
Testy i rozmowy odbywają się jednego dnia na terenie kampusu mundurowego Uczelni przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu.

Krajowy Rejestr Karny
Uczelnia wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego w celu uzyskania informacji o Tobie.
Jeśli Krajowy Rejestr Karny nie wyda pozytywnego zaświadczenia, postępowanie rekrutacyjne zostanie przerwane.

Badania lekarskie i psychologiczne
Uczelnia skieruje Cię do medycyny pracy Służby Więziennej w celu uzyskania opinii psychologicznej. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii psychologicznej, predysponującej do pełnienia służby, dostaniesz skierowanie do Rejonowej Komisji Lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej do pełnienia służby. Skierowanie wraz z informacją o wyznaczonym terminie badań zostanie wysłane przez Uczelnię listem poleconym.
Lekarze sprawdzą, czy Twój stan zdrowia pozwala na pełnienie służby w Służbie Więziennej oraz prześlą stosowne orzeczenie do Ciebie oraz do Uczelni.
Od negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej możesz się odwołać.
Informację o sposobie odwołania znajdziesz na orzeczeniu komisji lekarskiej.

 Rejestracja kandydatów na studia obejmuje:

 • założenie indywidualnego konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie internetowej Uczelni;
 • uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK;
 • przesłanie do AWS wypełnionego, opatrzonego datą i czytelnym podpisem podania o przyjęcie do służby kandydackiej oraz wniosku o przyjęcie na studia;
 • zamieszczenie w systemie IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z wymogami tam określonymi);
 • wniesienie na wskazany w systemie IRK numer rachunku AWS opłaty rekrutacyjnej, nie później niż do dnia, w którym kandydat ma się stawić na badanie psychologiczne (decyduje data wpływu przelewu na konto uczelni).

Zarejestruj się już teraz.

W terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji kandydat musi dostarczyć:

 • kopię świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez AWS;
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uwzględniane w procesie rekrutacji oraz do wglądu oryginały tych dokumentów;
 • kopię dowodu osobistego (do wglądu oryginał dokumentu);
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia (do wglądu oryginał dokumentu);
 • wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia, dostępną w systemie IRK;
 • wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej, dostępną w systemie IRK;
 • dwa zdjęcia o wymiarach 35 mm na 45 mm;
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku wpływu płatności na konto AWS.

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo, przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdują się na stronie Uczelni.
Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Uczelni najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2024 r. – osobiście, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej na adres:
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa
(liczy się data wpływu do Uczelni).

Testy sprawnościowe
Żeby przystąpić do testu sprawności fizycznej w dniu egzaminu sprawnościowego musisz przedstawić oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.
Do testów sprawnościowych przystępujesz w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).
Sprawdzana jest Twoja moc, siła, gibkość, zwinność i szybkość w pięciu konkurencjach sportowych opisanych poniżej (konkurencje są takie same dla kobiet i mężczyzn):

 • moc (skoczność) − skok w dal z miejsca;
 • siła − rzut piłką lekarską 2 kg przodem;
 • gibkość − skłon tułowia w przód (postawa stojąca);
 • zwinność − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m;
 • szybkość: bieg wahadłowy 10 × 10 − mężczyźni, bieg wahadłowy 6 × 10 – kobiety.


Opis prób sprawnościowych:

PRÓBA MOCY (SKOCZNOŚCI) – skok w dal z miejsca

 • przyrządy i przybory: kreda, taśma miernicza;
 • sposób wykonania: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią, następnie pochyla tułów do przodu, ugina nogi (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie energicznie od podłoża, skacze jak najdalej; długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego; jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza; próbę wykonuje się 3 razy, zaliczając najlepszy wynik.


PRÓBA SIŁY − rzut piłką lekarską 2 kg przodem 

 • przyrządy i przybory: piłka lekarska 2 kg, taśma miernicza;
 • sposób wykonania: po wyznaczeniu linii rzutów badany staje przodem przed linią w lekkim rozkroku; stopy ustawione równolegle do linii, piłkę trzyma oburącz; wykonuje lekkie ugięcie nóg  w stawach kolanowych oraz zamach rękoma z jednoczesnym skłonem tułowia w tył; energicznie wyrzuca piłkę łagodnym łukiem w przód; jeżeli badany przekroczy linię wyrzutu lub oderwie nogi od podłoża, rzut uznaje się za nieważny; pomiaru dokonuje się z dokładnością do 1 cm; przed przystąpieniem do próby badany ma prawo do wykonania 2 rzutów próbnych; badany wykonuje 3 rzuty testowe, z czego zalicza się najlepszy.


PRÓBA GIBKOŚCI − skłon tułowia w przód (postawa stojąca) 

 • sposób wykonania: badany, stojąc w postawie zasadniczej, nie zginając nóg w kolanach, wykonuje ruchem ciągłym skłon w przód.


PRÓBA ZWINNOŚCI − bieg zygzakiem w prostokącie 3 ×  5 m 

 • przyrządy i przybory: taśma miernicza, kreda, stoper, 5 palików-chorągiewek;
 • sposób wykonania: bieg zygzakiem jest przeprowadzany na trasie usytuowanej w prostokącie 3 × 5 m; we wszystkich rogach prostokąta oraz na przecięciu przekątnych są umieszczone paliki-chorągiewki mające około 1,5 m wysokości; osoba badana startuje z pozycji wykrocznej − wysoki start − omijając paliki-chorągiewki, a następnie biegnie po wyznaczonej trasie; próba ta obejmuje trzykrotne przebiegnięcie trasy; czas mierzymy z dokładnością do 0,1 sekundy; próbę wykonuje się raz.


PRÓBA SZYBKOŚCI − bieg wahadłowy

 • przyrządy i przybory: taśma miernicza, kreda, stoper, 2 paliki-chorągiewki;
 • należy ustawić dwa paliki-chorągiewki w odległości 10 metrów od siebie; wykreślić linię startu przy pierwszym paliku-chorągiewce, który jest jednocześnie linią startu i mety; badany staje przed linią startu; na sygnał biegnie szybko w kierunku drugiego palika-chorągiewki i obiega go; biegnący pokonuje łącznie 10 odcinków 10-metrowych, co daję sumę odcinka 100 metrów; dla kobiet trasa biegu wynosi 6 × 10 metrów, co daje sumę 60 metrów; warunki wykonania próby dla kobiet są identyczne jak dla mężczyzn; czas mierzymy z dokładnością do 0,1 sekundy; próbę wykonuje się tylko raz.


Warunkiem zaliczenia testu sprawnościowego jest zdobycie minimum 1 punktu rankingowego.

Rozmowa kwalifikacyjna:
Po zakończeniu testu sprawności fizycznej będziesz miał czas na krótki odpoczynek, po czym przystąpisz do rozmowy kwalifikacyjnej.
Na rozmowę kwalifikacyjną warto wziąć ze sobą odpowiednie ubranie (inne niż sportowe).
Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów w Uczelni.
W trakcie rozmowy możesz przedłożyć dokumenty poświadczające twoje dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie kandydackiej jak np.

 • ukończone szkoły ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której zrealizowałeś programy nauczania uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
 • posiadane uprawnienia instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, tytułu ratownika lub ratownika medycznego, prawa jazdy lub innych uprawnień przydatnych w Służbie Więziennej.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej możesz otrzymać max. 5 punktów rankingowych, warunkiem zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 1 punktu rankingowego.

Zasady punktowania:

0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji lub niewłaściwej motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej;

1 punkt rankingowy – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i właściwą motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej;
W przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt 2 – dodatkowo do 3 punktów rankingowych, w tym:

2 punkty rankingowe – gdy posiada wykształcenie średnie branżowe (klasy mundurowe);

1 punkt – gdy przejawia postawy patriotyczne i obywatelskie, wykazuje szacunek względem kraju, struktur lokalnych, poczucia tożsamości kulturowej i ludzi ją tworzących, identyfikuje się z grupą społeczną, do której przynależy i respektuje normy i zasady tej grupy, rozumie istotę funkcjonowania człowieka, zdrowia, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa,

1 punkt – gdy posiada odpowiednie kompetencje społeczne, w tym w szczególności: prezentuje właściwą postawę wobec ludzi, dostrzega i uwzględnia odczucia oraz opinie innych ludzi, deklaruje chęć współpracy z innymi osobami oraz przejawia inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich; rozumie obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych.

Na tym etapie rekrutacji, możesz uzyskać max. 11 punktów rankingowych: 6 ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz 5 z rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem zaliczenia (i wpisania na listę rankingową) jest zdobycie dwóch punktów – po jednym ze sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wprowadzenie wyników matur

Po otrzymaniu wyników z matury musisz wprowadzić w systemie IRK wyniki egzaminów maturalnych.
Na podstawie wyników egzaminów maturalnych  wyliczane są kolejne punkty rankingowe.
Maksymalne wartości punktów rankingowych, z przedmiotów maturalnych, które możesz uzyskać podczas rekrutacji na studia wynoszą łącznie 8 punktów:

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Po analizie wyników wszystkich kandydatów Uczelnia sporządzi listy rankingowe i ogłosi wyniki kwalifikacyjne na studia.

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Siedziba główna
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content