Rekrutacja - Studia I stopnia stacjonarne

Penitencjarystyka

Jeśli chcesz studiować na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej musisz:

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • nie być karanym sądownie;
 • zdać maturę;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 • złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
 • złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdziesz w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia warunków na studia w służbie kandydackiej.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

 

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

01.02–31.05.2023 r. 

 

 

Wystawienie skierowań do Rejonowych Komisji Lekarskich.

do 05.06.2023 r. 

 

Test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna

do 07.07.2023 r.

 

Sprawdzenie informacji o kandydatach w Krajowym Rejestrze Karnym

do 17.07.2023 r.

 

 

Uzupełnienie przez kandydatów Internetowej Rekrutacji Kandydatów o wyniki matur

do 10.07.2023 r.

 

Sporządzenie listy rankingowej kandydatów i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia

do 18.08.2023 r. 

 

Uzupełnienie dokumentów przez kandydatów

 

do 25.08.2023 r. 

 

Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów

28.08.2023 r. 

 

Przyjęcie do służby kandydackiej

04.09.2023 r. 

 

Kurs przygotowawczy

05.09–22.09.2023 r.

 

Uzupełniające przyjęcie do służby kandydackiej z list rankingowych, w miejsce kandydatów, którzy podjęli decyzję o rezygnacji ze studiów podczas kursu przygotowawczego

w trakcie trwania kursu przygotowawczego 

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną za postępowanie kwalifikacyjne możesz dokonać np. w banku, na poczcie lub przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Uczelni:
Nazwa odbiorcy:
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1056 0000 0001 4899 8264
kwota: 100,00 zł (słownie: sto złotych)
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, Pe.DZ

Testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna

Dostaniesz informację z Uczelni o wyznaczonym terminie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Testy i rozmowy odbywają się jednego dnia na terenie kampusu mundurowego Uczelni przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu.

Krajowy Rejestr Karny

Uczelnia wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego  w celu uzyskania informacji o Tobie.

Jeśli Krajowy Rejestr Karny, nie wyda pozytywnego zaświadczenia, postępowanie rekrutacyjne zostanie przerwane.

Badania lekarskie i psychologiczne

Uczelnia skieruje Cię do medycyny pracy Służby Więziennej w celu uzyskania opinii psychologicznej. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii psychologicznej, predysponującej do pełnienia służby, dostaniesz skierowanie do Rejonowej Komisji Lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej do pełnienia służby.

Uczelnia wyśle do zarejestrowanych kandydatów listy polecone ze skierowaniem do właściwych Rejonowych Komisji  Lekarskich z informacją o wyznaczonym terminie badań.

Lekarze sprawdzą, czy Twój stan zdrowia pozwala na pełnienie służby w Służbie Więziennej oraz prześlą stosowne orzeczenie do Ciebie oraz do Uczelni.

Od negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej możesz się odwołać.
Informację o sposobie odwołania znajdziesz na orzeczeniu komisji lekarskiej.

Rejestracja kandydatów na studia obejmuje:

1) założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,

2) uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK,

3) przesłanie do SWWS wypełnionego, opatrzonego datą i czytelnym podpisem podania o przyjęcie do służby kandydackiej oraz wniosku o przyjęcie na studia,

4) zamieszczenie w systemie IRK aktualnej kolorowej fotografii i w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z wymogami tam określonymi),

5) wniesienie na wskazany w systemie IRK numer rachunku SWWS opłaty rekrutacyjnej, nie później niż do dnia, w którym kandydat ma się stawić na badanie psychologiczne (decyduje data wpływu przelewu na konto uczelni).

Zarejestruj się już teraz.

 W terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji kandydat dostarcza:

1) kopię świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez SWWS,

2) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uwzględniane w procesie rekrutacji – natomiast oryginały tych dokumentów do wglądu,

3) kopię dowodu osobistego, a oryginał dokumentu do wglądu w celu poświadczenia kopii przez SWWS,

4) kopię skróconego odpisu aktu urodzenia, a oryginał dokumentu do wglądu, celem poświadczenia kopii przez SWWS,

5) wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia dostępną w systemie IRK,

6) wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej dostępną w systemie IRK,

7) dwa zdjęcia papierowe o wymiarach 35 mm na 45 mm,

8) dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku wpływu płatności na konto SWWS.

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo, przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdują się na stronie Uczelni.

Dokumenty należy dostarcz do siedziby Uczelni najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2023 r. – osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej na adres Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa (liczy się data wpływu do Uczelni).

Testy sprawnościowe

Żeby przystąpić do testu sprawności fizycznej w dniu egzaminu sprawnościowego musisz przedstawić oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

Do testów sprawnościowych przystępujesz w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

Sprawdzana jest Twoja moc, siła, gibkość, zwinność i szybkość w pięciu konkurencjach sportowych opisanych poniżej (konkurencje są takie same dla kobiet i mężczyzn):

 • moc (skoczność) − skok w dal z miejsca;
 • siła − rzut piłką lekarską 2 kg przodem;
 • gibkość − skłon tułowia w przód (postawa stojąca);
 • zwinność − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m;
 • szybkość:    bieg wahadłowy 10 × 10 − mężczyźni, bieg wahadłowy 6 × 10 – kobiety.

Opis prób sprawnościowych:

PRÓBA MOCY (SKOCZNOŚCI) – skok w dal z miejsca

 • przyrządy i przybory: kreda, taśma miernicza;
 • sposób wykonania: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią, następnie pochyla tułów do przodu, ugina nogi (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie energicznie od podłoża, skacze jak najdalej; długość skoku mierzy się od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego; jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza; próbę wykonuje się 3 razy, zaliczając najlepszy wynik.

PRÓBA SIŁY − rzut piłką lekarską 2 kg przodem 

 • przyrządy i przybory: piłka lekarska 2 kg, taśma miernicza;
 • sposób wykonania: po wyznaczeniu linii rzutów badany staje przodem przed linią w lekkim rozkroku; stopy ustawione równolegle do linii, piłkę trzyma oburącz; wykonuje lekkie ugięcie nóg  w stawach kolanowych oraz zamach rękoma z jednoczesnym skłonem tułowia w tył; energicznie wyrzuca piłkę łagodnym łukiem w przód; jeżeli badany przekroczy linię wyrzutu lub oderwie nogi od podłoża, rzut uznaje się za nieważny; pomiaru dokonuje się z dokładnością do 1 cm; przed przystąpieniem do próby badany ma prawo do wykonania 2 rzutów próbnych; badany wykonuje 3 rzuty testowe, z czego zalicza się najlepszy.

PRÓBA GIBKOŚCI − skłon tułowia w przód (postawa stojąca) 

 • sposób wykonania: badany, stojąc w postawie zasadniczej, nie zginając nóg w kolanach, wykonuje ruchem ciągłym skłon w przód.

PRÓBA ZWINNOŚCI − bieg zygzakiem w prostokącie 3 ×  5 m 

 • przyrządy i przybory: taśma miernicza, kreda, stoper, 5 palików-chorągiewek;
 • sposób wykonania: bieg zygzakiem jest przeprowadzany na trasie usytuowanej w prostokącie 3 × 5 m; we wszystkich rogach prostokąta oraz na przecięciu przekątnych są umieszczone paliki-chorągiewki mające około 1,5 m wysokości; osoba badana startuje z pozycji wykrocznej − wysoki start − omijając paliki-chorągiewki, a następnie biegnie po wyznaczonej trasie; próba ta obejmuje trzykrotne przebiegnięcie trasy; czas mierzymy
  z dokładnością do 0,1 sekundy; próbę wykonuje się raz.

PRÓBA SZYBKOŚCI − bieg wahadłowy 

 • przyrządy i przybory: taśma miernicza, kreda, stoper, 2 paliki-chorągiewki;
 • należy ustawić dwa paliki-chorągiewki w odległości 10 metrów od siebie; wykreślić linię startu przy pierwszym paliku-chorągiewce, który jest jednocześnie linią startu i mety; badany staje przed linią startu; na sygnał biegnie szybko w kierunku drugiego palika-chorągiewki i obiega go; biegnący pokonuje łącznie 10 odcinków 10-metrowych, co daję sumę odcinka 100 metrów; dla kobiet trasa biegu wynosi 6 × 10 metrów, co daje sumę 60 metrów; warunki wykonania próby dla kobiet są identyczne jak dla mężczyzn; czas mierzymy z dokładnością do 0,1 sekundy; próbę wykonuje się tylko raz.

Warunkiem zaliczenia testu sprawnościowego jest zdobycie minimum 1 punktu rankingowego. 

Rozmowa kwalifikacyjna:

Po zakończeniu testu sprawności fizycznej będziesz miał czas na krótki odpoczynek, po czym przystąpisz do rozmowy kwalifikacyjnej.

Na rozmowę kwalifikacyjną warto wziąć ze sobą odpowiednie ubranie (inne niż sportowe).

Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów w Uczelni.

W trakcie rozmowy możesz przedłożyć dokumenty poświadczające twoje dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie kandydackiej jak np.

 • ukończone szkoły ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której zrealizowałeś programy nauczania uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
 • posiadane uprawnienia instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, tytułu ratownika lub ratownika medycznego,  prawa jazdy lub innych uprawnień przydatnych w Służbie Więziennej.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej możesz otrzymać max. 5 punktów rankingowych, warunkiem zaliczenia jest zdobycie przynajmniej 1 punktu rankingowego.

Zasady punktowania:

0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji lub niewłaściwej motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej;

1 punkt rankingowy – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i właściwą motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej;

W przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt 2 – dodatkowo do 3 punktów rankingowych, w tym:

2 punkty rankingowe – gdy posiada wykształcenie średnie branżowe (klasy mundurowe);

1 punkt – gdy przejawia postawy patriotyczne i obywatelskie, wykazuje szacunek względem kraju, struktur lokalnych, poczucia tożsamości kulturowej i ludzi ją tworzących, identyfikuje się z grupą społeczną, do której przynależy i respektuje normy i zasady tej grupy, rozumie istotę funkcjonowania człowieka, zdrowia, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa,

1 punkt – gdy posiada odpowiednie kompetencje społeczne, w tym w szczególności: prezentuje właściwą postawę wobec ludzi, dostrzega i uwzględnia odczucia oraz opinie innych ludzi, deklaruje chęć współpracy z innymi osobami oraz przejawia inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich; rozumie obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych.

Na tym etapie rekrutacji, możesz uzyskać max. 11 punktów rankingowych: 6 ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz 5 z rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem zaliczenia (i wpisania na listę rankingową) jest zdobycie dwóch punktów – po jednym ze sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wprowadzenie wyników matur

Po otrzymaniu wyników z matury musisz wprowadzić w systemie IRK wyniki egzaminów maturalnych.

Na podstawie wyników egzaminów maturalnych  wyliczane są kolejne punkty rankingowe.

Maksymalne wartości punktów rankingowych, z przedmiotów maturalnych, które możesz uzyskać podczas rekrutacji na studia wynoszą łącznie 8 punktów:

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Po analizie wyników wszystkich kandydatów, Uczelnia sporządzi listy rankingowe i ogłosi wyniki kwalifikacyjne na studia.

Dlaczego warto
studiować na AWS

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

Masz pytania?

Napisz do nas. Na każdą kwestię postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Aktualności

Dbamy o Twoją
prywatność

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skip to content